Együttműködési megállapodás 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
    Amely létrejött Székesfehérváron 2005. május 21-én, egyrészről a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja (8000. Székesfehérvár, Malom u. 2. sz. tel.: 30-2582496) társadalmi szervezet képviseletében: Szalai Gábor elnök, (a továbbiakban, mint KLUB) és másrészről Hétvezér Általános Iskola (8000 Szfvár., Hétvezér tér 1. sz.tel.:06-22-504358 és fax: 504359) képviseletében Tölgyesi Ferencné igazgató (a továbbiakban, mint ISKOLA) és harmadik részről a Krajczáros Alapítvány képviseletében Németh István kuratórium elnök (8000 Szfvár., Bregyó köz 2. sz., adószám: 18481776-2-07; tel.: 30-9566736; fax: 06-22-379384; E-mail: krajczaros@t-online.hu) közhasznú szervezet (a továbbiakban, mint ALAPÍTVÁNY) között az alábbiak szerint:

1. A KLUB, az ISKOLA, az ALAPÍTVÁNY képviselői (a továbbiakban együtt, mint szerződő felek) kifejezik egyetértésüket, hogy a továbbiakban viszonossági elv alapján kölcsönösen segítik és rendszeresen tájékoztatják egymást a jelen megállapodáshoz kötődő terveikről, esedékes programjaikról.

2. A KLUB vállalja:

– segítséget nyújt, a Honvédelemmel kapcsolatos ismeretek megszerzésében, (előadások tartásával),
– segíti, a 10-14 éves korosztály érdeklődésének felkeltését a honvédelmet érintő témák iránt,
– a tantervnek megfelelően – igény szerint – vetélkedőket szervez,
– kapcsolattartó az iskolával, Csajbi László, aki a kezdeményezéseket a klub felé továbbítja.

3. Az ISKOLA – diákjai révén – vállalja:

– alkalmanként közreműködik a KLUB által szervezett rendezvényeken,
– a honvédelmi hagyományok ápolása érdekében – évente – rajz, festmény pályázatot szerveznek,
– a KLUB illetve a vele együttműködő szervezetek különböző programjain – alkalmanként egyeztetett módon és létszámban, időben – (pl. kerékpártúra, katonai emlékhelyeket, évfordulókat felidéző koszorúzás, stb.) részt vesznek.

4. Az ALAPÍTVÁNY vállalja:

– A Börzsöny egyik legszebb részén fekvő és a tulajdonában lévő (2653 Bánk, Rózsafa u 23/C) 10-16 fő elhelyezésére alkalmas, téliesített létesítményében a szabad kapacitása terhére a KLUB és ISKOLA által delegált személyek számára – az általános igénybevételi szabályok szerint – szállást biztosít,
– a birtokában lévő táborozási, stb. felszerelések iránti igények kielégítésekor prioritást ad az ISKOLA és a KLUB rendezvényeinek ill. az általuk nevesített személyeknek,
– alkalmanként – a mindenkori anyagi lehetőségektől függően – versenydíjak felajánlásával segíti elő a szerződő felek által szervezett (és/vagy közös) programok, vetélkedők sikerét,
– rendszeresen informálja a szerződő partnereit az általa szervezett (gyerekeket táboroztató, tömegsport, kiállítás, egészségóvó, stb.) programokról,
– KRESZ-tesztek, drogprevenciós-totók, nemzetünk történelmét és emlékhelyeit felidéző vetélkedők kidolgozásával segíti elő a partnerek tevékenységét.

5. A szerződő FELEK kifejezik azon szándékukat, hogy erősíteni kívánják a fiatalokban a természet védelmének és közvetlen környezetük ápolásának fontosságát, a közösséghez tartozás, a hazaszeretet, a közös munka sikere iránti érzéseket, az egészséges életmódra orientációt.

6. Jelen megállapodást, a szerződő felek, mint akaratukkal egyezőt hatályba léptetik az aláírásukkal egyidejűleg.

7. Az ezen megállapodást aláírók – szerződő felek – minden külön indok nélkül 60 napos határidővel, írásbeli közléssel felmondhatják jelen megállapodásban foglaltakat, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan egyrészt előzetesen és kölcsönösen egyeztetnek, másrészt ez úton is kifejezik azon akaratukat, hogy ezen kérdések tekintetében törekednek egymás sérelme nélkül befejezni azokat.

Kmf.

Tölgyesi Ferencné         Németh István         Szalai Gábor
– igazgató –               – kurátor –               – elnök –