Együttműködési megállapodás 6.

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás fogadó intézményekkel

Az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról

amelyet egyrészről iskola: Atilla Király Gimnázium
székhely: 8127 Aba, Kisfaludy u. 12/C.
képviselő: Szilasy György
OM-azonosító:  200963
a továbbiakban: Iskola
másrészről név: Krajczáros Alapítvány
székhely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 41. B
képviselő: Németh István, kuratórium elnök

adószám: 18481776-1-07

a továbbiakban: Szervezet
a továbbiakban együtt: Felek

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket.

 1. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai:

A szervezet által részletesen ismertetett rendezvények előkészítésére és lebonyolítására összegyűjti az elsősorban 12. és a 13. osztályos diákok jelentkezését. Megszervezi azok beutazását az adott rendezvényre megjelölt székesfehérvári találkozási pontra.

 1. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai:

Kulturális és közösségi rendezvényein és a közhasznú szervezet működése során közösségi szolgálati lehetőséget biztosít a jelentkező diákoknak. Vidéki rendezvények esetén az alkalomnak megfelelően kiválasztott székesfehérvári találkozási pontról az adott helyszínre szállítja, a rendezvény után pedig gondoskodik a diákok visszaszállításáról. A közösségi szolgálat megkezdése előtt a munka jellegének megfelelően munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást tart. A munkavégzés alatt folyamatos felügyeletet biztosít.  A napi közösségi szolgálat befejezése után átadja a diákoknak az erről szóló igazolást.

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani:

 1. a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,
 2. b) ha szükséges, pihenőidőt,
 3. c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
 4. d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról és étkezésről.

(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett.

(4) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó szervezet a tanulótól követelheti kárának megtérítését.

(5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy:

 1. a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
 2. b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából származott.
 3. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója: Nyolcas Ida
  elérhetőségei: 06-30-599-8223; ida9@freemail.hu
 4. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója: Németh István

elérhetőségei: 06-30-9566-736 krajczaros@t-online.hu

 1. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója:

Szervezet

 1. A program ütemezése

7.1. A programismertető/felhívás elkészítése

Határidő: 2016.03.10.

Felelős: Nyolcas Ida

7.2. A programismertető/felhívás közzététele

Határidő: 2016.03.10.

Felelős: Nyolcas Ida

Módja: szóban

7.3. A tanulók részére a „Jelentkezési lap” benyújtására szolgáló határidő

7.4. A programról szóló döntés meghozatala

Határidő: 2016. 03.10.

Felelős: Nyolcas Ida

7.5. A tanulók/szülők értesítése a döntésről

Határidő: 2016. 03 .10.

Felelős: Nyolcas Ida

Módja: szóban

7.6. A tanulók felkészítése

Határidő: 2016.03.10.

Felelős: Nyolcas Ida

7.7. A tanulók megfelelő helyszínre irányítása

Határidő: Folyamatos

Felelős: Nyolcas Ida

7.8. A program folyamatos kisérése, nyomon követése

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Fórizs József

7.9. A program lezárása a tanulókkal

Határidő:  2017. június 30.

Felelős: Nyolcas Ida

7.10. A program lezárása a Felek között (beszámoló, elszámolás, ellenőrzés)

Határidő:  2017. június 30.

Felelős: Nyolcas Ida és Fórizs József

 1. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete

8.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően − indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá.

 1. A Felek elállási, felmondási joga

9.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosultak, ha:

 • a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy
 • olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy
 • a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
 • a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni.

9.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik.

9.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

9.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók.

A felek a jelen, 4 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,jóváhagyólag írták alá.

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad.

Aba, 2016. március 10.